PRIVACY STATEMENT

Het bestuur hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en andere belanghebbenden en houdt zich aan de regels conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken na toestemming door leden middels de individuele Privacyverklaring.

Algemene gegevens:

– Naam, voorletters, voornaam,

– Adres, inclusief postcode en woonplaats,

– Telefoonnummer, ook mobiel nummer,

– Email-adres,

– Geboortedatum .

Bijzondere gegevens:

In onze administratie en op de ledenlijst wordt de stemsoort van ieder lid vermeld.

Bankgegevens zijn i.v.m. de betaling van lidmaatschapsgeld bij de penningmeester en de tweede penningmeester van het koor bekend en worden niet gedeeld met andere bestuursleden.

Bestuursleden

De bestuursleden en specifiek de penningmeester dragen er zorg voor dat andere mensen geen inzage hebben in zowel de fysieke als de digitale gegevens waarover zij beschikken. Als een bestuurslid stopt, moeten binnen een maand alle in zijn/haar bezit zijnde  gegevens terug geleverd worden aan het bestuur en de gegevens die op zijn/haar pc opgeslagen zijn, verwijderd zijn.

Alle persoonsgegevens kunnen worden verwijderd op verzoek van degene van wie ze zijn. Dat geldt ook na het opzeggen van het lidmaatschap van het koor

Redenen waarom de persoonsgegevens worden verwerkt

Er zijn diverse redenen te noemen: administratie, communicatie, aandacht kunnen geven aan verjaardagen, snel kunnen communiceren via de groeps-app en per email bij onvoorziene omstandigheden, het kunnen aanvragen van subsidies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er mogen geen gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven worden aan derden. Met instanties/ bedrijven die om relevante redenen persoonsgegevens nodig hebben, b.v. de gemeente i.v.m. de subsidieaanvrage, worden zogenaamde verwerkers-overeenkomsten afgesloten waarin benoemd wordt dat gegevens van leden van het koor niet gedeeld mogen worden.

Website

Om veiligheidsredenen vindt hosting van de website plaats op een Europese server. In de individuele privacyverklaring wordt leden expliciet gevraagd of ze  wel of niet met naam en foto vermeld willen worden op de website. De persoonsgegevens van leden (adres, mailadres, telefoonnummer) worden niet op de website vermeld, ook niet op het besloten ledengedeelte.

Bezoekers van de website laten cookies achter. Er worden alleen functionele cookies gebruikt, die van belang zijn voor de technische werking van de Website. De  door de bezoeker gebruikte internetbrowser kan zodanig ingesteld worden  dat deze geen cookies opslaat.

Optredens

Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam moet toestemming door de betreffende persoon gegeven worden.

Iedereen heeft het recht  aan te geven dat hij/zij niet gefotografeerd wil worden, eventueel kan die persoon onherkenbaar worden gemaakt op een foto.

Bij een optreden kan bij de ingang een formulier opgehangen worden dat er foto’s gemaakt worden, daarmee zijn bezoekers gewaarschuwd dat ze gefotografeerd kunnen worden.

Heerlen, november 2021